Понеделник - Петък : 8:00 - 18:00

Категория А / A1 / A2

КАТЕГОРИЯ "A"

Лице с правоспособност за категория "А" има право да управлява мотоциклет - двуколесно превозно средство без кош (категория L3e) или с кош (категория L4e), което има двигател с работен обем над 50 cm3, ако е с вътрешно горене, и/или с конструктивна максимална скорост, по-висока от 45 km/h, както са определени съответно в чл. 149, ал. 1, т. 1, букви "е" и "з" ЗДвП. Към тази категория се отнасят и МПС с три симетрично разположени колела (категория L5e), с двигател с работен обем над 50 cm3, ако е с вътрешно горене, и/или с конструктивна максимална скорост, по-висока от 45 km/h, както са определени в чл. 149, ал. 1, т. 1, буква "K" от ЗДвП.

КАТЕГОРИЯ "A1"

Лице с правоспособност за категория "А1" има право да управлява:
• мотоциклети с работен обем на двигателя не повече от 125 cm3, с максимална мощност не повече от 11 kW и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,1 kW/kg;
• триколесни моторни превозни средства с мощност, която не превишава 15 kW;"

КАТЕГОРИЯ "A2"

Лице с правоспособност за категория "А2" има право да управлява мотоциклет с мощност, която не превишава 35 kW, и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,2 kW/kg, като удвоената реална мощност не е по-голяма от нетната мощност на двигателя.

Изисквания за започване на курса

КАТЕГОРИЯ "A"

Кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория "А" трябва:
• да е на възраст не по-малко от 24 години;
• да е на възраст не по-малко от 20 години, когато кандидатът притежава свидетелство за управление на мотоциклет от категория "А2" от не по-малко от две години;

КАТЕГОРИЯ "A1"

Кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория "А1" трябва:
• да е на възраст не по-малко от 16 години;

КАТЕГОРИЯ "A2"

Кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория "А2" трябва:
• да е на възраст не по-малко от 18 години;

Необходими документи за записване

• копие на диплома за завършено основно, средно или висше образование;
• копие от свидетелство за управление на МПС (ако имате такова) и контролен талон;
• медицинско свидетелство за кат. "А" (от личния лекар);
• снимка размер 3см/ 4 см;
• ксерокопие на лична карта (двустранно);

Обучение

Ако НЕ притежавате свидетелство за управление от категория "B" курсът включва теоретична и практическа подготовка. Теоретичното обучение се провежда под формата на лекции, онагледени мултимедийно с професионална програма, специално разработена за целта. Продължителността му е 40 учебни часа. При необходимост и желание на кандидата се провеждат индивидуални консултации без допълнително заплащане. По време на курса на кандидата са осигурени безплатни учебник и листовки.

Управлението на мотоциклета се провежда на полигон и по пътища в населено място. Продължителност - 20 уч. часа. Мотоциклетите, които ще управлявате са:
• за кат. "А" е Honda CB600F Hornet ABS 2008;
• за кат. "А1" е Kymco Quannon 125cc 2010;
• за кат. "А2" е Honda CB500 ABS 2017;

Ако притежавате свидетелство за управление от категория "В" курсът е само практически. Управлението се провежда на полигон и в населено място.

Изпити

Ако НЕ притежавате свидетелство за управление от категория "В"
• Вътрешен изпит по теория и вътрешен изпит по управление на мотоциклета. Държат се пред комисия от учебния център.

• Държавен изпит по теория и държавен изпит по управление. Провеждат се от инспектори на ИА „Автомобилна администрация”

Вътрешен теоретичен изпит и държавен изпит се състоят в решаване на изпитен тест, съдържащ три листа с общо 40 въпроса. Всеки въпрос носи различен брой точки (1, 2, или 3), като общия брой на точките е 90. Изпитът се счита за успешно положен, когато от правилни отговори на изпитните въпроси кандидатът има не по-малко от 81 точки. За решаване на изпитния тест се предоставят 40 минути.

Практическият изпит се състои от 2 части:
• полигон - изпълнение на елементи съгласно учебната програма.
• практическа - управление на мотоциклет в градски условия.

Продължителност на курса

Общата продължителност на обучението и вътрешния изпити е не по-малко от 16 учебни дни.

За да се явите на Държавен изпит по управление е необходимо успешно издържан вътрешен изпит по управление.